TERMS AND CONDITIONS

Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Atelier Pomme die tot stand zijn gekomen met de koper via koop op afstand. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op atelierpomme.nl. Op aanvraag kunnen de Algemene Voorwaarden worden toegezonden.
1.2 Door het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling verklaart de koper akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal Atelier Pomme dit duidelijk vermelden.
2.2 Atelier Pomme zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden Atelier Pomme niet.
2.3 Atelier Pomme zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht.
2.4 Atelier Pomme is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra Atelier Pomme de bestelling heeft bevestigd.

Herroepingsrecht
3.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel, zonder opgaaf van reden te retourneren binnen veertien dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door Atelier Pomme vermeld worden in het aanbod.
3.2 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. Een verzegeling mag niet verbroken zijn. De koper dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen.
3.3 Gepersonaliseerde artikelen en facemasks vallen niet onder het herroepingsrecht en mogen niet geretourneerd worden.
3.4 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal Atelier Pomme het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugbetalen.

3.5 Je ontvang je geld terug als wij de retour in goede orde en volgens onze voorwaarden hebben ontvangen.

Prijzen en betalingen
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld.
4.2 Gedurende de vermelde geldigheidsduur zal Atelier Pomme prijzen niet verhogen, tenzij sprake is van verandering in BTW-tarieven of extreme schommelingen in vreemde valuta die voor Atelier Pomme van belang zijn.
4.3 Betaling dient te geschieden op een door Atelier Pomme aangeboden betaalwijze. Studio Aimée kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. Atelier Pomme is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bankoverschrijving geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van Atelier Pomme is bijgeschreven.
4.4 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door Atelier Pomme zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden.
4.5. Indien de koper in gebreke blijft, is Atelier Pomme gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen dan wel te ontbinden.

Levering
5.1 De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een maximale levertijd van 30 dagen. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de koper niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de koper redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal SAtelier Pomme het aankoopbedrag binnen 14 dagen retourneren aan de koper.
5.2 Als afleveradres geldt het door de koper opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de koper opgegeven bezorgadres is Atelier Pomme niet aansprakelijk.
5.3 Leveringen vinden alleen plaats in Nederland. Atelier Pomme kan niet verplicht worden tot levering naar andere landen.

Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door Atelier Pomme geleverde producten of diensten blijven eigendom van Atelier Pomme totdat de koper alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering.

Conformiteit en garanties
7.1 Atelier Pomme draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
7.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de koper Atelier Pomme daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. Atelier Pomme zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij Atelier Pomme.
7.3 Garantie is beperkt tot de termijn die door de producent of leverancier van het product is vastgesteld.

Reclames en aansprakelijkheid
8.1 De koper dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan Atelier Pomme.
8.2 Atelier Pomme zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag terugbetalen.
8.3 Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de koper Atelier Pomme daarvan schriftelijk dan wel via e-mail op de hoogte stellen en zal Atelier Pomme de klacht beoordelen en zo nodig het betreffende artikel repareren of vervangen.

Overmacht
9.1 Atelier Pomme kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. Atelier Pomme heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen dan wel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt.
9.2 Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op elke overeenkomst tussen Atelier Pomme en de koper is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.
10.2 Atelier Pomme en de koper zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.